Tisková zpráva 2017

Tisková zpráva 2017

Projekt Nejlepší spolupráce roku se zrodil před sedmi lety ve Sdružení pro zahraniční investice (AFI). Jeho cílem je nejen zvyšování povědomí odborné i široké veřejnosti a masmédií o významu spolupráce vysokých škol/výzkumných organizací se soukromým sektorem a o praktických dopadech komercionalizace a transferu výzkumných poznatků do praxe, ale zvláště posílení vizibility všech těchto subjektů a výsledků jejich snažení a zatraktivnění naší země pro zahraniční investory.

„Na projektu spolupracujeme s Americkou obchodní komorou v ČR a Technologickou agenturou ČR,“ uvádí další podrobnosti  Sebastián Poche, projektový manažer sdružení AFI. „Soutěži udělili záštitu místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, MŠMT a MPO. Partnerem akce jsou Erste Corporate Banking a Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest. Akci též podporují Jihomoravské inovační centrum, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Portál Vědavýzkum.cz, agentura AC&C a Zátiší Group.“

Nejlepší spolupráce roku byla zpočátku pouze soutěž, jejímž cílem bylo oceňovat a konkrétní projekty spolupráce mezi vysokými školami a aplikační sférou. „Počínaje letošním rokem hodláme projekt rozšířit o navazující akce na univerzitách, informující o celkové problematice i dílčích oblastech rozvoje v daném odvětví, představující další možnost propojování lidí z vědecké a soukromé sféry a eventuálními sponzory,“ vysvětluje dále Sebastián Poche. „AFI je neziskovou organizací, odměna za umístění v naší soutěži tudíž není finanční. Ukazuje se ale, že naši účastníci stojí právě o to, co jim nabízíme – propagaci a zviditelnění výsledků jejich spolupráce nejen v naší zemi, ale hlavně v zahraničí. Ročně se do soutěže hlásí zhruba 20 projektů, za dobu existence je jich více než sto. Podmínkou účasti v soutěži je spolupráce vědeckovýzkumného subjektu (univerzita, ústav..) se subjektem z privátní podnikatelské sféry na projektu, jehož financování není kryto výhradně z fondů. Projekt navíc musí mít už viditelné výsledky a musí být zřejmá šíře jeho dopadu. Po šesti letech zkušeností jsme se rozhodli vypracovat „zpětný“ dotazník a zmapovat, jak oceněné projekty pokračují, jak se jim daří, zkrátka získat zpětnou vazbu. Budou to jistě zajímavé informace. Budujeme rovněž databázi kontaktů pracovišť vědeckovýzkumné sféry a podnikatelů schopných a ochotných navázat s touto sférou spolupráci – propojovat tyto dvě oblasti navzájem je rovněž cílem našich doprovodných aktivit k soutěži.“

Letošní vyhlašování vítězů soutěže Nejlepší spolupráce roku se uskuteční 30. května. Uděluje se 1., 2. a 3. místo a ještě Zvláštní cena. Loni nejvyšší příčku obsadil přístroj Sci-Trace využívající myšlenku vlnové aplikace v elektronovém mikroskopu umožňující analyzovat jakékoliv pevné, plynné a kapalné vzorky bez jakékoliv přípravy a během pouhých několika vteřin. Sci-Trace vznikl na základě poptávky trhu a jedná se o světově unikátní přístroj, který nemá v globálním měřítku konkurenci. Do projektu se promítla dlouhodobá synergická spolupráce společnosti Tescan a VUT Brno. Porota hodnotila nejen progresivní výsledky jejich společného vývoje, ale také vysokou úroveň spolupráce zapojených subjektů a široké spektrum výzkumníků, včetně začlenění zcela nového start-upu  AtomTrace, který se rozvinul na půdě technologického institutu CEITEC VUT Brno. Právě tato mladá firma se projektem Sci-Trace raketově posunula ve svém hlavním oboru, spektrometrii laserem indukovaného mikroplazmatu. „Zahraniční investoři, a ostatně i naše veřejnost, by měli vědět, že české podnikatelské a vědeckovýzkumné prostředí je nadmíru zajímavé a neustále se vyvíjí. A že stojí za to se o ně zajímat a vložit do něj své investice,“ uzavírá projektový manažer Sebastián Poche.

Close Menu