Projekt & Historie

Organizátorem projektu Nejlepší spolupráce roku je Sdružení pro zahraniční investice – AFI. Hlavním cílem je zvyšování povědomí o českém R&D prostředí a podpora toku nových či rozšíření stávajících investic v tomto sektoru s vyšší přidanou hodnotou.

Cílem je zviditelnit zahraniční společnosti, které od začátku, nebo během svého působení v ČR realizují R&D činnost, ukázat a vyzdvihnout přínos zahraničních investic ve vědě a výzkumu za pomoci konkrétních příkladů. Projekt si mimo jiné klade za cíl podporovat efektivní využití českého inovačního potenciálu a marketingově propagovat dosažené výsledky českých vědecko-výzkumných kapacit v ČR a zahraničí.

Ročník 2018 se zaměřil na podporu úspěšné komercionalizace vědy a výzkumu vyzdvižením projektů, které přinesly reálný ekonomický přínos v několikaletém odstupu od uvedení na trh. Současně bylo cílem, prostřednictvím propagace příkladů dobré praxe, motivovat výzkumnou i aplikační sféru ke zintenzivnění vzájemné spolupráce, zvyšovat povědomí odborné a široké veřejnosti o této spolupráci a reálných dopadech vědecko-výzkumných výsledků do praxe. 

Ústředním bodem ročníku 2018 byla moderovaná panelová diskuze na téma komercionalizace R&D, ve které vystoupili čtyři diskutující a prezentovali projekty, jež se v několikaletém odstupu od uvedení na trh ukázaly jako velmi úspěšné. Cílem diskuze bylo hovořit o spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou jako takovou, o úskalích projektů, příkladech dobré praxe či doporučeních pro další řešitele.

NSR vznikla ve spolupráci s AmCham v roce 2010 a během několika ročníků byla spoluorganizátorem Technologická agentura České republiky. Až do roku 2017 fungovala Nejlepší spolupráce roku jako soutěž, do které se hlásily nejrůznější projekty spolupráce výzkumné a aplikační sféry. Za tu dobu se přihlásilo téměř 120 projektů ze všech významných českých univerzit a výzkumných center ve spolupráci s nejrůznějšími firmami. Na některé příklady spolupráce se můžete podívat ve videích pod tímto textem.

Další akcí v rámci projektu NSR jsou workshopy na půdách univerzit. V roce 2017 proběhl pilotní seminář na Masarykově univerzitě v Brně a to na téma „Jak zvýšit uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi“. Jedním z cílů této akce je dát příležitost prezentovat výsledky lokální spolupráce vysokých škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje.

Zúčastněné Projekty

Nejlepší spolupráce roku 2017, 1. místo / Technologie pro výrobu pokročilých nanostrukturních SIO2 vláken

Nejlepší spolupráce roku 2017, 2. místo / Možnosti vakcinace prasat inaktivovanou vakcínou pro tlumení výskytu salmonel v chovech prasat

Nejlepší spolupráce roku 2017, 3. místo / Vývoj nových, environmentálně bezpečných přípravků na ochranu rostlin

Nejlepší spolupráce roku 2016, 1. místo / Vývoj přístroje Sci-Trace pro prvkovou analýzu materiálů technikou spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS)

Nejlepší spolupráce roku 2016, 2. místo / Distribuovaný systém pro komplexní monitorování vysokorychlostních sítí

Nejlepší spolupráce roku 2016, 3. místo / Souvisle polohovatelná frézovací hlava

Nejlepší spolupráce roku 2016, speciální cena MPO / Pokročilé řízení a optimalizace provozu tepelných čerpadel

Nejlepší spolupráce roku 2014, 1. místo / Pohyblivý závitový mechanismus

Nejlepší spolupráce roku 2014, 2. místo / Biosenzor pro monitorování toxických látek v životním prostředí

Nejlepší spolupráce roku 2014, 3. místo / Rekombinantní vakcína proti lymeské borelióze

Nejlepší spolupráce roku 2014, Cena TAČR / Technologie rychlých datových přenosů pro vestavěná zařízení

Nejlepší spolupráce roku 2013, 1. místo / Multimodální holografický mikroskop

Nejlepší spolupráce roku 2013, 2. místo / Létající laboratoř turbovrtulového motoru TP100

Nejlepší spolupráce roku 2013, 3. místo / Výzkum a vývoj prototypu diagnostického systému pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách

Nejlepší spolupráce roku 2013, Speciální cena Czech ICT Alliance / Technologie pro dolování informací z mluvené řeči pro bezpečnostní a komerční aplikace

Nejlepší spolupráce roku 2013, Cena Technologické agentury ČR 

Nejlepší spolupráce roku 2012 – Váš majetek

Nejlepší spolupráce roku 2012 – Spotee

Nejlepší spolupráce roku 2012 – Seed Fond MPO

Nejlepší spolupráce roku 2012 – Phone Copy

Nejlepší spolupráce roku 2012 – Neptunio Rezervace online

Nejlepší spolupráce roku 2012 – Generify

Nejlepší spolupráce roku 2012 – Fat Cat

Nejlepší spolupráce roku 2012 – Celebrio

Nejlepší spolupráce roku 2012 – Buddy Bet

Nejlepší spolupráce roku 2012 – AirNotes

Nejlepší spolupráce roku 2012 – 3Lux

Nejlepší spolupráce roku 2010, 1.místo  / Vývoj ekonom. a ekolog. technologie pro zlepšení plstivosti

Nejleší spolupráce roku 2010, 2.místo / Návrh a realizace letounu Marabu

 
 
 

Nejlepší spolupráce roku 2010, 3.místo / Robot pro čištění vzduchotechnického potrubí

Seznam všech projektů NSR

nejlepsispolupraceroku.cz

Copyright 2019 © All rights Reserved.

Close Menu