Tisková zpráva – Workshop na VÚT

Tisková zpráva – Workshop na VÚT
Engineering students using a 3D printer in the lab, learning and technology concept

Kvalitní inovační strategie ve firmách a programy podpory TA ČR a EGAP přispívají k uplatnitelnosti výsledků výzkumu a vývoje v praxi

Platforma projektu Nejlepší spolupráce roku ve spolupráci s Technologickou agenturou (TA ČR) a Vysokým učením technickým v Brně (VUT) uspořádali dne 13. 12. 2017 v Brně workshop na téma Jak zvýšit uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

V první části workshopu seznámil přítomné Petr Očko, předseda TA ČR, s aktivitami TA ČR v oblasti zvýšení uplatnitelnosti výsledků VaV v praxi. Na jeho prezentaci navázal Mikuláš Pýcha, vedoucí Oddělení řízení kapitálu a technických rezerv v EGAP, který pohovořil o projektu EGAP na podporu exportu VaV v rámci kterého společně s TA ČR EGAP vyhledává VaV projekty financované státem a pomáhá je komercionalizovat. Výsledkem takové podpory je pomoc české ekonomice i veřejným rozpočtům. Jako příklad úspěšné spolupráce uvedl vývoz senzorů společnosti Lešikar.

V druhé části byly prezentovány tři projekty spolupráce VUT v Brně s významnými firmami. Projekt Vyztužování asfaltových vrstev pomocí sklovláknitých mříží, který vznikl ve spolupráci s firmou Saint-Gobain, představil Pavel Šperka z výzkumného Centra AdMas, které je součástí Fakulty stavební VUT.

Ze spolupráce firmy ŠKODA Auto a NETME Centre při Fakultě strojního inženýrství VUT vzešel projekt Inovativní řízení HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) systému kabiny automobilu jako součást asistenčního systému řidiče. „Hlavní potenciál pro využití a budoucí uplatnění výsledků projektu vidíme v řízení HVAC systémů automobilů s elektrickým pohonem a v nastupujících autonomních vozidlech, která přinášejí nové výzvy ohledně vytápění a klimatizace kabiny,“ uvedl Jan Fišer, který projekt prezentoval.

Fakulta informačních technologií VUT společně s firmou Honeywell International realizovala projekt InPACT – Interaktivní doporučení pro pilota v rámci technologií moderního kokpitu.  „Stěžejní pro spolupráci firem s výzkumem je nastavení kvalitní inovační strategie ve firmě. Docent Chudý z Fakulty informatiky VUT to hezky dokladoval na společném projektu se společností Honeywell. Díky jejich intenzivní a funkčně nastavené spolupráci vznikl speciální letecký simulátor (InPACT). Na VUT také poznali kvalitu pomoci, kterou jim poskytují programy Technologické agentury ČR a další instituce, jako například EGAP,“ shrnul Jiří Navrátil, Director of Science Technologies v Direct People, který celou akci moderoval a v rámci své práce se rovněž snaží pomáhat výsledkům vědeckovýzkumné činnosti, aby byly úspěšné v reálném světě.

 „Workshop splnil bezezbytku deklarovaný obsah. Účastníci, z výzkumných organizací i z průmyslových podniků, získali z úvodních přehledových přednášek informace o podílu Technologické agentury na aplikovaném výzkumu, který podporuje několika projektovými programy předurčenými k implementaci nových postupů a myšlenek do praxe na základě kolaborativní spolupráce, od zástupce EGAP pak přehled, jaké jsou možnosti pomoci s bezpečným financováním při exportu nových produktů a technologií,“ zhodnotil workshop Lubomír Grmela, prorektor pro rozvoj vědecké a výzkumné činnosti VUT v Brně, a dodal:  „Tři přednášky vybraných témat, přednesené odborníky z VUT, deklarovaly moderní technologie a vědecké výsledky, které jsou výsledkem přímé spolupráce s průmyslem a které využívají pokročilé technologie pro zvýšení konkurenceschopnosti průmyslové výroby v ČR. Jejich aplikační potenciál vykazuje vysokou míru použitelnosti a je budován na bázi přímého spojení odborníků výzkumné organizace a průmyslových partnerů. Ve všech třech případech lze konstatovat jedinečnost výsledků, použití moderních vědeckých přístupů a vysoký aplikační a komerční potenciál“.

Kamil Blažek, předseda AFI, k akci uvedl: „Velice nás potěšilo, že zvolené téma přilákalo tak velký počet účastníků. V rámci projektu plánujeme uskutečnit podobné akce na dalších českých univerzitách.“ Cílem projektu Nejlepší spolupráce roku je prostřednictvím propagace příkladů dobré praxe motivovat výzkumnou a aplikační sféru k zintenzivnění vzájemné spolupráce, zvyšovat povědomí odborné i široké veřejnosti o této spolupráci a reálných dopadech vědecko-výzkumných výsledků do praxe. Dále pak podporovat efektivní využití českého inovačního potenciálu a marketingově propagovat dosažené výsledky českých vědecko-výzkumných kapacit ČR a zahraničí.

Close Menu